ارتباط با ما


دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

پیگیری دیدگاه


کد پیگیری دیدگاه خود را وارد نمایید.مقررات و نکات جلسه آزمون
**برخی از نکات و مقرات جلسات امتحانی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم** 1- زمان آغاز تمامی امتحانات رأس ساعت 15 می باشد. 2- دانشجویان 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری حضور داشته باشند. 3- قبل از استقرار بر روی صندلی ، شماره صندلی خود را با شماره نصب شده در بیرون سالن تطبیق دهند و در صورت وجود هر گونه مغایرت به مراقبه مربوطه اطلاع دهند. 4- دانشجویان کارت معتبردانشجویی وکارت ورود به جلسه امتحان را در هر جلسه همراه داشته باشند ؛ لذا از ورود افرادی که کارت ورود به جلسه امتحان به همراه نداشته باشند ممانعت بعمل خواهد آمد. 5- دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری امتحان ،آرامش وسکوت جلسات امتحانی راحفظ نمایند. 6- دانشجویان از انجام اعمال یا رفتاری که موجب اختلال یا وقفه دربرگزاری امتحانات گردد ، بپرهیزند. 7- از آوردن اسباب و لوازمی از قبیل کتاب ، جزوه ، ماشین حساب (بدون مجوز) ، یادداشت ، کیف و تلفن همراه (خاموش یا روشن ) به جلسه امتحان خودداری می گردد و دانشجویات موظند وسایل خود را به امانتداری مرکز تحویل دهند. *** تاکید می گردد طبق ضوابط امتحانی همراه داشتن موبایل (خاموش یا روشن) به منزله تقلب می باشد. 8- تا حد امکان برگه های امتحانی منگنه شده را تفکیک و جداسازی ننمایند و در صورت جدا کردن برگه دقت نمایید زمان تحویل برگه های به طور کامل منگنه و تحویل داده شود. 9- جلسات امتحانی را قبل از امضاء صورتجلسه حضور و غیاب ، ترک ننمایند در صورت ترک جلسه بدون امضای صورتجلسه برای دانشجودرآن درس غیبت در امتحان منظور خواهد شد حتی اگر برگه امتحانی ایشان موجود باشد. 12.مستندات و مدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند . 13- تاکید می گردد طبق مقررات در صورت خروج حتی 1 دانشجو از جلسه آزمون ، دانشجویانی که با تاخیر می رسند حق ورود به جلسه آزمون را ندارند. 14- زمان درخواست تجدید نظر دانشجو به نمرات حداکثر 72 ساعت پس از اعلام نمره (در بازه 7روز از تاریخ امتحان) توسط مدرس در سامانه سجاد می باشد. دایره امتحانات – مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم

Copyright © 2007-2018 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم