ارتباط با ما


دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

پیگیری دیدگاه


کد پیگیری دیدگاه خود را وارد نمایید.اطلاعیه کارت ورودبه جلسه آزمون نیمسال تابستان 1396
قابل توجه دانشجویان محترم : از روز 5شنبه مورخ 2شهریورماه رأس ساعت 8صبح ضمن مراجعه به سامانه سجاد نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نموده و با مراجعه به کارشناس آموزش، در صورت نداشتن نواقص پرونده آموزشی کارت ورود به جلسه توسط کارشناس آموزش امضا شده و به واحد مالی جهت مهر و امضا مراجعه نمایید. بدیهی است دانشجویانی که فاقد امضای کارشناس آموزش و مهر وامضای واحدمالی در کارت ورود به جلسه آزمون باشند اجازه ی ورود به جلسه آزمون ندارند.

Copyright © 2007-2018 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم