ارتباط با ما


دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

پیگیری دیدگاه


کد پیگیری دیدگاه خود را وارد نمایید.

امور کلاسها

123


اطلاعیه
اطلاعیه مهم شروع کلاسهای نیمسال تحصیلی مهرسال 96از روز شنبه مورخ 25شهریور ماه میباشد ودانشجویان محترم طبق برنامه زمانبندی در کلاسها حضور یابند،بدیهی است عدم حضور دانشجویان در کلاسها به منزله غیبت میباشد.معاونت آموزش علمی کاربردی شهرداری قمکلاس جبرانی درس گزارش نویسی استاد صدیقیان
روز 5شنبه مورخ 2 شهریور ماه ساعت 15 الی 19 کلاس جبرانی درس گزارش نویسی استاد صدیقیان تشکیل می گردد. معاونت آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قمکلاس جبرانی
کلاس جبرانی(3جلسه ای) درس تحلیل هزینه ومنفعت استاد آزاددانا روز چهارشنبه مورخ 1شهریور راس ساعت 13الی18 برگزار میگردد.کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد افضلی پور
روز 4شنبه مورخ 1شهریورماه رأس ساعت 12 الی 16 کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد افضلی پور تشکیل می گردد. معاونت آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قمکلاس جبرانی درس دفاع مقدس استاد کهندانی
روز 3شنبه مورخ 31 مرداد ماه رأس ساعت 15 الی 19 کلاس جبرانی درس آشنایی با دفاع مقدس استاد کهندانی تشکیل می گردد. معاونت آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قم

123
Copyright © 2007-2018 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم